Βιομηχανικές Λύσεις - Πρωτοπόρες Εφαρμογές

Η εταιρεία δίνει λύσεις στη βιομηχανία για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, εφαρμογών και διαδικτυακών πλατφόρμων. Παραδείγματος χάρη η ειδική πλατφόρμα βιομηχανικής συμβίωσης, όπου όλες οι τοπικές βιομηχανίες διασυνδέονται και αλληλο-εκμεταλλεύονται τα υλικά απορριμμάτων-αποβλήτων ή και υποπροϊόντων τους. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα υλικά τα οποία ενώ μπορούν να θεωρούνται ως απόβλητα για μια βιομηχανία και να χρησιμοποιηθούν από ένα γειτονικό εργοστάσιο για την παραγωγή ενέργειας ή για την επαναχρησιμοποίηση του υλικού στην παραγωγική αλυσίδα. Η Αγγλία έχει επιτύχει την ενίσχυση της βιομηχανίας της με 3 εκατομμύρια €, λόγω της εφαρμογής αυτών των δράσεων και με της χρήσης αυτών των πλατφορμών.

Η Envireco έχει πραγματοποιήσει επίσης αρκετές μελέτες που αφορούν στις βιομηχανίες και μπορεί εύκολα να δράσει σε υψηλό επίπεδο ως περιβαλλοντική συμβουλευτική εταιρεία για επιχειρήσεις που χρειάζονται γρήγορα, έξυπνα, ακριβή εργαλεία και μεθόδους προκειμένου να αξιοποιήσουν τους πόρους τους, να ανακυκλώσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν ή και να μειώσουν τα απόβλητά τους. Επίσης για τις εγκαταστάσεις που θέλουν να παράξουν ενέργεια από την επεξεργασία των αποβλήτων τους και να μειώσουν το αποτύπωμα CO2 και τις εκπομπές GHG.
Η εταιρία εξειδικεύεται στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα υδάτινα οικοσυστήματα από τις βιομηχανικές παρεμβάσεις, ενώ παρέχει λύσεις και τεχνική βοήθεια σε βιομηχανικά περιβαλλοντικά έργα τα οποία αφορούν τα πλοία και τα λιμάνια(φυσικά ή τεχνητά)που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες.