Διαχείριση Απορριμμάτων

Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στον συνολικό σχεδιασμό και στην παρακολούθηση όλης της αλυσίδας διαχείρισης των απορριμμάτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εξειδικεύεται στη διαχείριση οικονομικών πόρων προερχομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους χρηματοδοτικούς Διεθνείς Οργανισμούς, για τη δημιουργία έργων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος από τα πάσης φύσεως απόβλητα και την εξοικονόμηση ενέργειας εξ’ αυτών – συγκεκριμένα τα απορρίμματα και απόβλητα από κάθε μορφής βιομηχανικής ή τουριστικής δραστηριότητας, από μονάδες μεταποίησης, από βιοτεχνίες αλλά και αγροτο-κτηνοτροφικές μονάδες. Μετέχει με επιτυχία σε μεγάλα έργα διαχείρισης αποβλήτων επικινδύνων και μη, στην Ελλάδα, σε Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Envireco AE διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση και εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών που αναφέρονται κυρίως στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλάσσιων ακτών από τα βιομηχανικά και τα αστικά στερεά απόβλητα. Η Εταιρεία μετέχει στη διαχείριση προγραμμάτων ιδιωτικών και κρατικών φορέων, τα οποία σχετίζονται με την εκμετάλλευση παραγόμενων υποπροϊόντων από απορρίμματα ή απόβλητα.

Η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει έργα σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετιζόμενα με την ανακύκλωση υλικών υιοθετώντας τη νέα τάση μείωσης του όγκου των απορριμμάτων από τους παραγωγούς (μείωση στην πηγή) προσφέροντας έξυπνα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Η Envireco SA υλοποιεί τον καθολικό σχεδιασμό της δραστηριότητας ανακύκλωσης από το σπίτι του κάθε πολίτη, το δήμο, την περιφέρεια μέχρι και τον εθνικό σχεδιασμό ή ακόμα και τις διεθνείς πρωτοβουλίες στρατηγικού σχεδιασμού. Εδώ και 14 χρόνια, μετέχει με επιτυχία σε Ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων συστημάτων που μπορούν να μειώσουν τα απόβλητα, να βελτιώσουν την μέθοδο συλλογής αποβλήτων, την μείωση εκπομπών αερίου CO2 και GHG’s, την μείωση της ενέργειας, παρέχοντας μια πιο εξειδικευμένη και πιο αποτελεσματική διαδικασία ανακύκλωσης. Η εμπειρία μας μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου τεχνολογίες , που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ενδυναμώνοντας έτσι τις προσπάθειες για την επίτευξη των εθνικών και διεθνών περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί.

Προσφέρουμε υπηρεσίες σχεδιασμού, διαχείρισης και εφαρμογής στους ακόλουθους τομείς:

  1. απορριμμάτων των δήμων
  2. βιομηχανικών απορριμμάτων και μονάδων μεταποίησης
  3. απορριμμάτων τουριστικών μονάδων
  4. αγροτικο-κτηνοτροφικών απορριμμάτων
  5. επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων
  6. αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις
  7. Κυκλική οικονομία - Εξοικονόμηση πόρων