Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Η αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε δραστηριότητες παγκόσμιας κλάσης και σύγχρονες καινοτόμες εφαρμογές για την αειφορία των υδάτων. Η ομάδα διαχείρισης υδάτινων πόρων αποτελείται από μηχανικούς υδάτων και μπορεί να αντιμετωπίσει ποικίλο αριθμό διαχείρισης θεμάτων νερού. Εργαζόμαστε για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση προηγμένων τεχνολογιών υγρών αποβλήτων καθώς και για την ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού που εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Η Envireco έχει ένα εξαιρετικά καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει αξιοσημείωτη εμπειρία πολλών ετών σε όλους τους τομείς της μηχανικής του νερού. Τα μέλη της ομάδας μας μπορούν να προσφέρουν στους πιθανούς πελάτες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

 • Ανάπτυξη, εφαρμογή, βελτιστοποίηση και επικύρωση των προηγμένων συστημάτων, των καινοτόμων διαδικασιών και νέων τεχνολογιών επεξεργασίας και αξιοποίησης λυμάτων
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή των μοντέλων/εργαλείων νερού και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
 • Ανάπτυξη μοντέλων για την εκτίμηση του αποτυπώματος του άνθρακα αλλά και του αποτυπώματος του νερού μέσα στο πλέγμα: νερό- τρόφιμα-ενέργεια
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου πλάνου ενεργειών, πάνω στη αειφορία του νερού, που μπορεί να καλύψει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας του νερού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αποτελεσματικότερη ενεργειακή απόδοση και την βελτιστοποίηση διαδικασιών στον τομέα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
 • Ανάπτυξη πρωτότυπων εργαλείων για την υδατική αειφορία ακολουθώντας την τριπλή προσέγγιση
 • Ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • Ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων για την αξιολόγηση της σχέσης νερού-τροφής-ενέργειας
 • Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης καθώς και την αναγνώριση βέλτιστων τρόπων για την μείωση της χρήσης ενέργειας, κατανάλωσης νερού και παραγωγής αποβλήτων σε βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού
 • Προετοιμασία ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την διαχείριση
 • Οργάνωση δικτύου δραστηριοτήτων με κορυφαίους επαγγελματίες που εργάζονται σε συμπληρωματικούς τομείς της διαχείρισης υδάτινων πόρων
 • Διαχείριση ερευνητικών έργων

Οι δυνητικοί πελάτες μας είναι κυρίως φορείς που έχουν σχέση με το νερό, όπως δήμοι, βιομηχανίες, περιβαλλοντικές εταιρίες.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διαχείριση υδάτινων πόρων

Η εταιρία προσφέρει ποικιλία συμβουλευτικών και μηχανολογικών υπηρεσιών στον τομέα της αποτελεσματικότερης ενεργειακής απόδοσης και διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Η Envireco μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ ΕΕ, για την ενεργειακή απόδοση και το ISO50001. Η εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης υδάτινων πόρων, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες για βελτιστοποίηση των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, την εφαρμογή καινοτομιών, την αειφορία και την οικονομική ανάπτυξη.