Επίβλεψη, Υλοποίηση Έργου, Εκπαίδευση, Κατάρτιση Φορέων, Επιστημόνων, Πολιτών

Η Εταιρεία μετέχει με επιτυχία σε έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον και επιβλέπει την ομαλή συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων μέσω έμπειρων στελεχών της. Συμμετέχει σε συντονιστικές επιτροπές, στην επίβλεψη των επιτροπών διαχείρισης ή και σε εξωτερικούς ελέγχους με μεγάλη επιτυχία. Η εταιρία παρέχει τη γνώση, τα δίκτυα, τους επιστήμονες, τους εμπειρογνώμονες, σε συνεργασία με ιδρύματα αριστείας και δημιουργεί αποτελεσματικές συνέργειες, προκειμένου να συμμετάσχει σε μια ποικιλία περιβαλλοντικών ερευνητικών προγραμμάτων. Εξειδικεύεται ως εταιρία σε δραστηριότητες διάχυσης, σε θέματα επικοινωνίας και εκπαίδευσης εμπλεκομένων φορέων και επιστημόνων καθώς και στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργων που εφαρμόζονται σε υψηλή κλίμακα. Είμαστε μια συμβουλευτική εταιρία υψηλής παραγωγικότητας για όλους τους πελάτες μας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, αξιοποιώντας την πείρα μας και το δίκτυό μας. Η ομάδα της Envireco εφευρίσκει πρωτοποριακά συστήματα, μοναδικές ολιστικές υπηρεσίες και συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα που μπορούν να αλλάξουν τις μέχρι σήμερα περιβαλλοντικές πρακτικές σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Υποβάλλουμε προτάσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον στους κάτωθι οργανισμούς χρηματοδότησης: